مهندسي جوش
مهندسي جوش

تماس با ما

نرم افزار

نويسنده

كتابخانه

آموزش

كلوپ مهندسي جوش

خانه

 

یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٤

 

خطاهای جوشکاری اتصالات در ساختمانهای فولادی

معرفی يک مقاله کاربردی برای مهندسين ناظر ساختمان

خطاهای جوشکاری اتصالات در ساختمانهای فولادی

سيد مهدی زهرايی

استاديار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکيده

با وجود تجربه تلفات و خسارات سنگين زلزله های اخير مانند زلزله های منجيل و بم احتمال وقوع زمين لرزه های بزرگتر در بيشتر مناطق پر جمعيت کشور و نياز جدی به اعمال کنترل کيفی در طراحی و اجرای ساختمانها هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحيح نشده است. مشکل اصلی آسيب پذيری لرزه ای ساختمانها کم توجهی به دانش فنی و دستورالعملهای آيين نامه های موجود در مراحل اجرايی ساختمانها ميباشد. بيشتر ساختمانهای کوچک مسکونی فاقد محاسبات سازه ای و جزييات اجرايی لازم بوده و با نظارت صحيح مهندسين ساختمانی که دانش فنی لازم را دارند ساخته نميشوند و احداث آنها توسط پيمانکاران غير حرفه ای و فاقد صلاحيت لازم انجام ميگيرد.

ساختمانهای فولادی بخش قابل توجهی از ساخت و ساز در ايران را تشکيل ميدهد و سهم بزرگی از مشکلات اجرايی آنها به خطاها و ضعفهای متنوع جوشکاری بر ميگردد. جوشکاری به عنوان مهمترين مسئله اتصالات در اجرای يک ساختمان فلزی بايستی مورد توجه قرار گيرد و روشهای مختلف کنترل کيفيت جوش در اين خصوص بکار گرفته شود. در اين مقاله ضمن مروری بر خطاها و عيبهای معمول جوشکاری در اجرای ساختمانهای فولادی به اختصار روشهای بازرسی و کنترل کيفيت جوش به منظور ترويج فرهنگ صحيح جوشکاری ارائه ميگردد.

برای دريافت متن کامل مقاله اينجا را کليک کنيد.

منبع: شبکه خبری مهندسين عمران

مطلب مرتبط: صنعت جوشکاری ساختمان در ايران  و  کنترل جوش در ساختمانها

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

دوشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٤

 

ترک انجمادی در جوشکاری آلومينيوم

يکی از عيوب رايج در جوشکاری آلومينيوم ترک انجمادی يا ترک گرم است. اين ترک معمولا در اثر ترکيبی از ضعف متالورژيکی و اعمال تنشهای عمود بر جهت جوشکاری ايجاد ميشود. ضعف متالورژيکی ناشی از ترکيب نامناسب فيلر و فلز پايه ( قرار گرفتن در محدوده ترکيب شيميايی بحرانی) و تنشهای عرضی نيز در اثر انقباض حين انجماد ميباشد. بنابراين برای کاهش احتمال ترک بايد به نحوی تنشهای عرضی را کاهش داد و از رسيدن به محدوده ترکيب شيميايی بحرانی اجتناب نمود. کاهش تنشهای عرضی جوش حين انجماد را ميتوان با روشهای متداول مانند استفاده از فيکسچر و يا استفاده از فيلرهايی با نقطه انجماد کمتر از فلز پايه بدست آورد. برای اجتناب از رسيدن به ترکيب شيميايی بحرانی بايد شناخت کافی از نمودارهای حساسيت نسبی ترک (Relative Crack Sensitivity) داشت. شکل زير نمودار حساسيت نسبی ترک را برای عناصر آلياژی رايج در جوشکاری آلومينيوم نشان ميدهد.

سيليکون بين 0.5-2.0 % در تركيب فيلر/فلز پايه توليد فلز جوش حساس به ترك ميكند. جوش با اين تركيب شيميايی اغلب حين انجماد دچار ترك ميشود. هنگام جوشكاری آلومينيوم خالص سری 1XXX با فيلرهای Al-Si گروه 4XXX بايد دقت کافی صورت گيرد تا ترکيب جوش در محدوده ترک بحرانی قرار نگيرد.

همانطور که در شکل مشاهده ميشود مس در آلياژهای آلومينيوم محدوده وسيعی از حساسيت به ترک را ايجاد ميکند.

منيزيوم از 0.5-3.0 % توليد فلز جوش حساس به ترک مينمايد. موضوع مهم ديگری که به آلياژهای Al-Mg برميگردد و رابطه مستقيم با نمودار حساسيت ترک ندارد امکان جوشکاری اين آلياژها با فيلر Al-Si گروه 4XXX است. آلياژهای با کمتر از 2.8% منيزيوم را ميتوان با با فيلرهای Al-Mg يا Al-Si جوشکاری کرد. اما آلياژهايی با منيزيوم بيشتر از 2.8% را نميتوان با فيلرهای Al-Si گروه 4xxx جوشکاری نمود. علت اين موضوع به ايجاد مقدار زيادی ترکيب يوتکتيکی Mg2Si در ساختار جوش و کاهش داکتيليتی و افزايش حساسيت به ترک برميگردد.

رايج ترين حالت ترک گرم مربوط به آلياژهای آلومينيوم-منيزيوم-سيليکون سری 6xxx ميباشد. بعنوان مثال آلياژ 6061 دارای ۱٪ Mg2Si ميباشد که با توجه به نمودار شکل بالا بدترين حالت است. اين آلياژ حتی در برش پلاسما نيز در لبه های برش دچار ترک گرم ميشود و بايد لبه برش را با ابزار مکانيکی برداشت. جوشکاری اين آلياژها همراه با ترک است مگر در صورتيکه از فيلری استفاده شود که ترکيب آلياژی جوش را تغيير داده و حساسيت ترک را کاهش دهد. اين آلياژها را ميتوان با فيلرهای 4xxx و 5xxx جوشکاری نمود. نکته قابل توجه اينست که بايد درصد Mg2Si با اضافه کردن مقدار مناسب فيلر در ناحيه جوش کاهش يابد. همچنين در جوشکاری آلياژهای سری 6xxx با فيلرهای سری 5xxx بايد دقت شود که فيلر به اندازه کافی به ناحيه جوش اضافه شود تا جوش در محدوده بحرانی Al-Mg قرار نگيرد.

مرجع: TROUBLE SHOOTING FOR ALUMINUM WELDING

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٤

 

هماهنگ کننده فعاليتهای جوشکاری

قبلا در ارتباط با تضمين کيفيت در فعاليتهای جوشکاری و استاندارد ايزو ۳۸۳۴ نوشتم. در اينجا به يکی از بندهای مهم استاندارد فوق میپردازيم. در استاندارد ايزو ۳۸۳۴ در بخش پرسنل جوشکاری  (بند ۳-۶) شخصی را به عنوان هماهنگ کننده فعاليتهای جوشکاری معرفی مينمايد و حضور آنرا برای سازمانهای مربوطه الزامی مينمايد (بجز ISO 3834-4). در ادامه بند ۳-۶ آورده شده است:

------------------------

۳-۶- پرسنل هماهنگی فعاليتهای جوشکاری (Welding coordination Personel)

سازنده بايد بر طبق استاندارد ايزو ۱۴۷۳۱ پرسنل هماهنگی جوشکاری در اختيار داشته باشد تا پرسنل جوشکار مشخصات روش جوشکاری (WPS)ها و دستور کارهای لازم را در اختيار داشته باشند و کارها بطور صحيح انجام و کنترل شود. افرادی که دارای مسئوليت برای فعاليتهای کيفيتی ميباشند بايد اختيار لازم برای انجام فعاليتهای ضروری را دارا باشند.

وظايف. روابط فی ما بين و محدوده مسئوليت هر فرد بايد بطور واضح معين باشد.

---------------------------------

همانطور که مشاهده شد هماهنگ کننده فعاليتهای جوشکاری وظيفه کنترل و اجرا را برعهده دارد و در اصل نقش مديريتی در قسمت مربوط به جوشکاری ايفا ميکند ولذا بايد دارای صلاحيت و دانش مناسب باشند.  شرايط  وظايف و مسئوليتهاي هماهنگ کننده فعاليتهای جوشکاری در استاندارد ايزو ۱۴۷۳۱ آورده شده است.

دريافت ايزو ۱۴۷۳۱

مطلب مرتبط: تضمين کيفيت در فعاليتهای جوشکاری 

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

یکشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٤

 

تميزکاری و آماده سازی فولادهای استنلس

فولادهای استنلس معمولا بعنوان مواد مقاوم به خوردگی مورد استفاده قرار ميگيرند. اين مقاومت به خوردگی ناشی از ايجاد لايه رويين (پسيو) و پيوسته اکسيد کرم روی سطح اين فولادهاست.برای ايجاد اين لايه رويين به زمان و حداقل ۱۲٪ کرم نياز ميباشد.  بنابراين برای حفظ خاصيت مقاومت به خوردگی اين فولادها بايد از مواردی که باعث تخريب اين لايه ميگردد اجتناب نمود. يکی از مهمترين عواملی که در تشکيل اين لايه خلل ايجاد ميکند تميزکاری و يا لايه برداری از اين فولادها با ابزار ساخته شده از فولادهای معمولی و يا آغشته شده به فولادهای معمولی ميباشد. هنگام کشيده شده اين ابزار روی سطح فولاد استنلس لايه پسيو برداشته شده و همزمان ذراتی از فولاد معمولياز ابزار جدا شده و روی سطح استنلس مينشيند. در نقاطی که اين ذرات فولادی قرار دارند بدليل افت درصد نسبی کرم لايه رويين تشکيل نشده و قطعه در آن نقاط دچار خوردگی و زنگ زدگی ميشود. بعنوان مثال استفاده از برس سيمی فولادی و يا برس سيمی که برای تميز کردن فولادهای کربنی قبلا از آن استفاده شده برای تميزکاری فولاد استنلس و يا استفاده از ابزار تراشی که قبلا يا آن فولادهای معمولی تراشکاری شده اند و يا برخورد قطعات فولادی با فولاد استنلس ميتواند اين مشکل را ايجاد نمايد. شکل زير ورقی از استنلس را نشان ميدهد که با ماسه ای که قبلا برای فولاد معمولی بکار رفته سندبلاست شده است. نقاط زنگ زده مناطقيست که ذرات فولادی از روی ماسه های آلوده به سطح قطعه چسبيده اند:

اگر اين نقاط در معرض مواد خورنده قرار داشته باشند خوردگی حفره ای در آنها ايجاد ميشود. شکل زير سطح داخلی لوله ای از جنس استنلس را نشان ميدهد که توسط يک مفتول فولادی ساييده شده و درون آن آب ساکن بوده است.

برای جلوگيری از وقوع چنين مواردی بايد برای تميزکاری و کار روی فولادهای استنلس از ابزار مخصوص استفاده شود (مانند برس سيمی از جنس استنلس و يا سنگهای مخصوص استنلس). در کارگاه های ساخت حرفه ای معمولا سالن مخصوصی همراه با تجهيزات خاص جدا از کارگاه جهت کار با فولادهای استنلس وجود دارد.

علاوه بر موارد فوق زماندهی نيز برای ايجاد لايه پسيو مهم است. اين موضوع در مورد مخازن و لوله ها از اهميت ويژه ای برخوردار است. معمولا پس از عمليات سطحی و قبل از ورود سيال به درون اين سيستم ها بايد ۲۴ ساعت زمان داد تا لايه رووين روی سطوح ساييده شده را مجددا بپوشاند.

 پيام هاي ديگران ()

امير حسيني كلورزي

حاميان وبلاگ

كتاب جوش

كتاب الكترونيكي جوش

جوشكاري مقاومتي

(متن كامل فارسي)


برگرفته از سايت مركز علم مواد ايرانيان

اخبار

هشتمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي ايران 11 الي 13 ارديبهشت ماه 86 تهران انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران
.------------.
همايش ملي عمليات حرارتي 16 و 17 اسفندماه 85 دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي.
.------------.

اطلاعات مفيد

فلزات پايه

الكترود و سيم جوش

محاسبه پيشگرم

محاسبات جوش

CCT نمودارهاي

ASME Code Finder

لینک ها

مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران

انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران

انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران

سايت علمي پژوهشي فلزات

بانك اطلاعات نشريات كشور

بانك اطلاعات متخصصين كشور

تالارهاي گفتگو

مبحث جوش

AWS اطلاعات فني

جوش و اتصالات

ASME استاندارد

AWS استاندارد

جوشكاران انگليس

دانلود

جدول متغيرهای WPS

ايزو 6520

ايزو 5817

ايزو 3834

ايزو 14731

مديريت مستندات

Weld Calculator

Turbo ASME IX

Welding E-Book

NDT Cabin

QW-484 Form

ASME Sec IX 2003

جزوه پاشش حرارتي

وبلاگ دوستان

مجله جوش

مجله بازرسي فني

مهندسي جوش

جوشكاران

نكاتي از جوشكاري

مهندسي آبادان

WELD.4T

وبلاگ علمي جوشكاري

درباره نويسنده

امير حسيني كلورزي

امير حسيني كلورزي

09166129654

اهواز صندوق پستي

61335-4116

خبرنامه

با عضويت در خبرنامه ميتوانيد از تغييرات وبلاگ توسط ايميل باخبر شويد

Powered by WebGozar

آمار بازديدها